Search

Regulamin ważny od 01.03.2024 godz. 00:00

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy 77pouches.com działający pod adresem internetowym: https://77pouches.com, zwany dalej Sklepem Internetowym, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez spółkę pod firmą: LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las), wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000873454, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6751740806 oraz numerem statystycznym REGON: 387707640, zwaną dalej: „Sprzedawcą”.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących i Sprzedawcy.

3. Sprzedawca udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: [email protected] i numer telefonu: +48 789755830 (koszt połączenia według taryfy operatora). Adres pod jakim można składać reklamacje został określony w Rozdz. VII pkt 5 Regulaminu.


 

II. Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

1. Sklep Internetowy - sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej https://77pouches.com.

2. Regulamin – niniejszy dokument (regulamin) określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3. Sprzedawca - LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las), wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000873454, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6751740806 oraz numerem statystycznym REGON: 387707640.

4. Usługodawca – jak w punkcie 3 powyżej.

5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

6. Konsument - osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, tj. o której mowa w art. 7aa ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Towar - rzecz ruchoma w postaci wyrobów oferowanych pod markami należącymi do Sprzedawcy, przeznaczona do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym (tj. torebki nikotynowe, które nie zawierają tytoniu),

9. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1. Umieszczenie w ramach Sklepu Internetowego określonych Towarów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty ich sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupującego do zawarcia Umowy. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towaru wyłącznie na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w toku realizacji zamówienia.

4. Realizacja zamówień odbywać się będzie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony internetowej 77pouches.com. Kupujący przed złożeniem zamówienia Towarów dostępnych w bieżącej ofercie Sprzedawcy jest informowany o głównych cechach Towaru, jego łącznej cenie wraz z podatkami, a także o opłatach za dostarczenie oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Towar objęty zamówieniem.

6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu Internetowego

7. Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

8. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Klienta odpowiedniej wiadomości e-mail na adres podany w formularzu Zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia oraz po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. 

9. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje stan magazynowy i informuje Kupującego o dostępności zamówionego Towaru. Po zweryfikowaniu zamówienia, bez zbędnej zwłoki, Sprzedawca wysyła do Kupującego na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary, złożonych w ramach zamówienia, wskazując przewidywany termin realizacji, potwierdzając tym samym zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem Rozdz. II pkt 10 Regulaminu, poniżej. Termin realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej wynosi zazwyczaj, nie więcej niż 14 dni robocze, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Do tego okresu należy doliczyć czas na realizację dostawy przez kuriera, który zwykle trwa: 7 lub 8 dni roboczych. W przypadku przesyłek zagranicznych, czas dostawy może być wydłużony o czym Klient zostanie poinformowany. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty za produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy w (zgodnie z postanowieniem z Rozdz. IV ust. 7 Regulaminu).

10. Jeśli złożone przez Kupującego zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany. Sprzedawca może wskazać Kupującemu termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Kupujący wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron poczynionych w drodze korespondencji e-mail. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Kupującego, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej. W przypadku definitywnej niedostępności określonego Towaru lub w przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia z przyczyny wskazanej w niniejszym punkcie powyżej (np. brak akceptacji dla terminu realizacji zamówienia dotyczącego niedostępnego Towaru), Kupujący niezwłocznie otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej (jeżeli płatności została zrealizowana).  

11. Jeśli złożone przez Kupującego zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na okoliczności leżące po stronie Kupującego (np. brak płatności w przypadku wyboru jednej z metod płatności opisanych w Rozdz. III pkt 3 ppkt 2, ppkt 3 lub ppkt 4 Regulaminu), Sprzedawca może niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego. W szczególności w takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży i tym samym do realizacji zamówienia. 

12. Zamówienia składane są w Sklepie Internetowym poprzez użycie przez Kupującego przycisku wskazującego na zamówienie z obowiązkiem zapłaty oraz po złożeniu przez Kupującego oświadczenia o zapoznania się z treścią Regulaminu.

13. W każdym przypadku po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyłając Kupującemu jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Kupującemu będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

15. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

16. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego Towaru w Sklepie Internetowym.

17. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ukazujące się na stronie Sklepu Internetowego pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym. Sprzedawca w celu zapewnienia, by opinie o Towarach pochodziły od Kupujących posługuje się programem CRM w systemie Shoper, który pozwala na sprawdzenie czy opinie o Towarach pochodzą wyłącznie od Kupujących, którzy faktycznie dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

18. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Kupujących. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, przy czym publikowana opinia podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym przez prawo, tj. w szczególności czy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie, itd.

19. Kupujący zobowiązany jest zadbać o to, by publikowana opinia nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. 

20. Kupujący w ramach Sklepu Internetowego ma możliwość założenia konta klienta (zwane dalej: „Kontem Klienta”) dokonując rejestracji, w ramach której podaje dane wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne, dobrowolne i nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniego założenia Konta Klienta, korzystając w udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego formularza zamówień. Przy zakładaniu Konta Klienta Kupujący zobowiązuje się do podania danych zgodnych z prawdą. Podczas rejestracji Konta Klienta Sprzedawca przesyła Kupującemu treść Regulaminu czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Kupującemu będącemu konsumentem informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

21. Korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Kupujący, mają możliwość uzyskać bezpłatną elektroniczną usługę świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy wiadomości o charakterze marketingowych zawierającego informacje o Towarach, usługach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym (zwaną dalej: „Newsletter”).

22. Warunki świadczenia usługi Newsletter zostały określone w Rozdz. Xa Regulaminu.

 

IV. Ceny i warunki płatności

1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep Internetowy Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich lub Euro (co zostanie wyraźnie zaznaczone przy danej ofercie).

2. Cena podana przy Towarze przy składaniu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

4. Sprzedawca umożliwia Kupującym zapłatę za zamówione Towary w następujący sposób: 

4. płatność za pobraniem,

5. elektronicznym przelewem bankowym na konto bankowe Sprzedawcy,

6. szybkie płatności (Blik),

7. kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub innymi instrumentami płatniczymi, o ile są one dostępne w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, za pośrednictwem systemów „Stripe” lub „PayNow” obsługiwanych przez partnerów rozliczeniowych Sprzedawcy - podczas składania zamówienia.

8. W celu wyłączenia wątpliwości Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Towaru nie ma możliwości dokonania zapłaty kartą płatniczą lub kredytową.

9. Partnerem rozliczeniowym Sprzedawcy jest operator systemów płatniczych: „PayNow”, tj. Paynow.pl– mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 169.347.928 złotych., będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Drugim partnerem rozliczeniowym jest „Stripe”, tj. platforma Stripe.com, której właścicielem jest Stripe, Inc z siedzibą w San Francisco, CA 94103, przy 510 Townsend Street.

10. W razie wyboru płatności wskazanej w Rozdz. III pkt 3 Regulaminu powyżej (z wyłączeniem płatności za pobraniem), Kupujący zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych obsługiwanego przez dostawców usług płatniczych (PayNow, Stripe) i postępuje zgodnie ze wskazówkami tam zawartymi.

11. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

12. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia kolejnego dnia roboczego po autoryzacji transakcji płatniczej, tj. kolejnego dnia roboczego po dokonaniu autoryzacji płatności (z wyłączeniem przypadków wskazanych w ust. 9 poniżej). 

13. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia kolejnego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia zgodnie z Regulaminem, a Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar.

14. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej. Oświadczenie należy wysłać na adres: 

4. LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las) lub 

5. drogą elektroniczną, tj. formie korespondencji e-mail na adres: [email protected].  

6. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił.

9. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta.

 

VI. Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. 

2. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego Towaru.

3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar należy przesłać na adres: LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las), Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

5. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Jeżeli dostarczony Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zakres wskazany w zdaniu powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego Towaru, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Towaru uszkodzonego.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Kupujący będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta, może złożyć reklamację wobec Sprzedawcy w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową. Podstawą prawną reklamacji jest niezgodność Towaru (zakupionego produktu) z umową określona w przepisach Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w rozdziale 5a ww. Ustawy.

2. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie do Kupujących, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 

3. W razie braku zgodności Towaru z umową Kupującemu, przysługuje wobec Sprzedawcy odpowiednie roszczenie reklamacyjne o doprowadzenie Towaru do zgodności z umową.  

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową, jeżeli brak zgodności Towaru z umową istniał w chwili wydania rzeczy (Towaru) Kupującemu lub został uszkodzony w trakcie dostawy. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym zakres oraz czas trwania, określają przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

5. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: LUNA CORPORATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie (adres siedziby: ul. Obornicka 174, 62-002 Suchy Las) lub w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected] (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby Kupujący w tytule podał numer zamówienia i wpisać: „reklamacja”). 

6. Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, w tym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady (o ile to możliwe udokumentowanie rzeczonej wady, np. w formie zdjęć), a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. Przekazanie powyższych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zachowanie opisanych powyżej wymogów nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem tychże. 

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia Kupującego o preferowanym przez niego sposobie zawiadomienia o  rozpatrzeniu reklamacji Kupujący, który złożył reklamację w formie pisemnej, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej - w formie wiadomości e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, z której wynika obowiązek Sprzedawcy zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie jest związana z żadnymi kosztami po jego stronie. 

 

VIII. Postanowienia dotyczące sporów konsumenckich

1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

b) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

c) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

d) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

3. Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Kupującego (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

 

IX Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wskazane są w klauzuli informacyjnej, dostępnej w zakładce: „Polityce prywatności” znajdującej się w Sklepie Internetowym oraz stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej: „RODO”, przekazanej Kupującym podczas rejestracji Konta Klienta lub transakcji zakupu Towaru (z pominięciem rejestracji).

 

X. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sklep Internetowy usług drogą elektroniczną

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Na potrzeby Regulaminu wszelkie umieszczone na stronie Sklepu Internetowego teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), będą zdefiniowane jako „Materiały”

3. Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego (zwane dalej w niniejszym rozdziale: „Usługami” lub „Usługą”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności strony Sklepu Internetowego jego użytkownikom, w tym Kupującym, w szczególności poprzez: 

a) umożliwienie użytkownikom, w tym Kupującym, zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym użytkownik się w tym celu posługuje;

b) umożliwienie Kupującym składanie zamówień on-line  i zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie Towarów oraz zakładania Konta Klienta; 

c) umożliwienie Kupującym publikowanie opinii o Towarach lub usługach świadczonych przez Sprzedawcę;

d) przesyłania Kupującemu lub użytkownikowi informacji dotyczących świadczonych usług drogą elektroniczną oraz umożliwianie kontaktu ze Sprzedawcą;

e) umożliwienie użytkownikom, w tym Kupującym korzystanie z usługi Newsletter na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności na warunkach określonych w Rozdz. Xa Regulaminu.

4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a użytkownikiem Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zostaje zawarta poprzez przystąpienia przez użytkownika do korzystania ze strony Sklepu Internetowego. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez użytkownika strony Sklepu Internetowego, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy przewidują inną formę zakończania świadczenia Usług, w tym poprzez skierowanie do Sprzedawcy odpowiedniego, prawnie uzasadnionego żądania w powyższym zakresie (np. żądania usunięcia danych osobowych zgłoszonego stosowanie do informacji wskazanych w klauzuli informacyjnej RODO).  

5. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą, a użytkownikiem Sklepu Internetowego, w zakresie dotyczącym złożenia i korzystania z Konta Klienta lub otrzymywania informacji handlowych dotyczących Towarów oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę zostają zawarte na czas nieokreślony poprzez założenie Konta Klienta lub wyrażenia odpowiedniej zgody. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w ww. zakresie dochodzi z chwilą zamknięcia przez użytkownika Konta Klienta, a także w przypadku, gdy powszechnie obowiązujące przepisy przewidują inną formę zakończania świadczenia Usług, w tym poprzez skierowanie do Sprzedawcy odpowiedniego, prawnie uzasadnionego żądania w powyższym zakresie (np. żądania usunięcia danych osobowych zgłoszonego stosowanie do informacji wskazanych w klauzuli informacyjnej RODO).  

6. Sprzedawca dokłada starań w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania ze Strony Sklepu Internetowego przez użytkownika strony Sklepu Internetowego lub Kupującego. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę.

7. Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk, takich jak oprogramowanie antywirusowe.

8. Sprzedawca zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania strony Sklepu Internetowego (w tym do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym): 

a) urządzenie umożliwiające wyświetlanie za pomocą przeglądarki internetowej treści transmitowanych w sieci Internet, 

b) przeglądarka internetowa, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki (zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.), 

c) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

d) technologia cookies, 

e) aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe).

9. Strona Sklepu Internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu Internetowego jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

10. Strona Sklepu Internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

11. Strona Sklepu Internetowego oraz wszelkie zawarte w niej Materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej.

12. Każdy użytkownik strony Sklepu Internetowego, w tym w szczególności Kupujący, może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu Internetowego. Reklamacje w powyższym zakresie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Rozdz. VII pkt 5 Regulaminu lub pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać: wskazania czego reklamacja dotyczy oraz wskazanie sposobu w jaki reklamacja powinna być załatwiona (żądanie) oraz dane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację. Postanowienia Rozdz. VII Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

13, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz do czasowego zawieszania działalności strony Sklepu Internetowego na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową strony Sklepu Internetowego, w szczególności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego w zakresie określonym w Rozdz. X Regulaminu, poniżej.

14. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie, a w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Xa. Usługa Newsletter

1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy korzystający ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej i wyrazi stosowaną zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym drogą elektroniczną, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący (lub inny korzystający ze Sklepu Internetowego) zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Usługa Newsletter jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.

2. Każdy Newsletter kierowany do Kupujących (lub korzystających ze Sklepu Internetowego, którzy wyrazili zgodę na świadczenie usługi Newsletter) zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

3. Kupujący (lub korzystający ze Sklepu Internetowego, który wyraził zgodę na świadczenie usługi Newsletter) może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: [email protected].

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podawać wyłączenie dane zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce.

3. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej 77pouches.com i zapisać go na własnym nośniku.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany - w zakresie do tego niezbędnym;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu Internetowego i zapobiegania nadużyciom - w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Kupujących  - w zakresie do tego niezbędnym;

d) w celu dostosowania Regulaminu do aktualnej oferty produktowej - w zakresie do tego niezbędnym;

e) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

f) zmian o charakterze doprecyzowującym lub eliminującym ewentualne nieścisłości oraz zmian dotyczących użytych w Regulaminie definicji, zmiany odnoszącej się do nazwy (firmy) Sprzedawcy.

6. W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Sprzedawca udostępni informację o zmianie oraz tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym tj. w formacie do wydruku, na stronie internetowej: 77pouches.com, tak aby Kupujący mógł zapoznać się z jej treścią i zapisać go na własnym nośniku. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie w szczególności wskazywał termin zmiany Regulaminu nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, liczonych od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od Sprzedawcy zmian w krótszym terminie oraz z zastrzeżeniem Rozdz. XI pkt 7 Regulaminu, poniżej. Ponadto Kupujący, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail. 

7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia udostępnienie informacji o zmianie w sposób, o którym mowa w Rozdz. XI pkt 5 Regulaminu powyżej, z wyłączeniem przypadków wskazanych w Rozdz. XI pkt 7 Regulaminu poniżej. W przypadku Kupujących, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego, mają oni prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na transakcje zawarte przez Kupującego i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

8. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, które są korzystniejsze dla Kupujących lub, które dotyczą wyłącznie zmiany sposobu rejestracji do Sklepu Internetowego, które nie wpływają na prawa i obowiązki Kupujących związanych już Regulaminem w chwili ich wprowadzenia lub zmian, które zwiększają lub ulepszają funkcjonalności, w tym funkcjonalności techniczne Sklepu Internetowego, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupujących, postanowienia Rozdziału XI pkt 5-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że powyższe zmiany Regulaminu obowiązują już z chwilą ich udostępnienia, także w stosunku do Kupujących, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego.

9. Kupujący może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym. Może tego dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: [email protected], lub wysyłając je w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Rozdz. I pkt 1 Regulaminu. Wypowiedzenie Regulaminu będzie związane z usunięciem Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego.

10. Usunięcie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego może także nastąpić w związku z realizacją uprawnień Kupujących i obowiązków Sprzedawcy wynikających z przepisów RODO, zgodnie z Polityką prywatności, o której mowa w Rozdziale IX Regulaminu lub w wyniku realizacji innych obowiązków prawnych.

11. Usunięcie Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego będzie wiązać się z utratą wszelkich praw nabytych przez Kupującego wynikających z Regulaminu lub bieżących niepublicznych akcji marketingowych, jeżeli takie będą przewidziane dla Kupujących. 

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenie Regulaminu i zakończenia funkcjonowania Sklepu Internetowego. O zakończeniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, Sprzedawca poinformuje na stronie Sklepu Internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym zakończeniem funkcjonowania Sklepu Internetowego. Ponadto w tym samym terminie o zakończeniu funkcjonowania Sklepu Internetowego, Sprzedawca poinformuje Kupujących, którzy dokonali rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu Internetowego poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany adres e-mail.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia i obsługi Kupującego w przypadku zaistnienia uzasadnionych podstaw do stwierdzenia nieuczciwości Kupującego lub stwierdzenia próby złożenia zamówienia przez Kupującego w sposób niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.

14. Powiadomienia, o których mowa w Rozdziale XI Regulaminu, dokonywane są poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na podany przez Kupującego, który dokonał rejestracji Konta Klienta adres e-mail.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone lub realizowane na rzecz Kupujących zamówienia.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

 

77Pouches
You must be 18 years or older to use this website
Please confirm your age to view the content.
This website belongs to Luna Corporate Sp. z o. o. It is dedicated to adult users of tobacco products and/or related products. All tobacco products are harmful to health and addictive.